خرما و دست

2
2396

دستهای ما کوتاه بود
و خرماها
بر نخیل
ما دستهای خود را بریدم
و بسوی خرماها
پرتاب کردیم
خرما فراوان بر زمین ریخت
ولی ما دیگر دست نداشتیم !

معلم سر کلاس درس گفت: بچه ها به قانون احترام بگذارید
اما فراموش کرد بگوید ٬ قانون محترم وضع کنید!

2 دیدگاه

ارسال یک پاسخ